Skip to content

Shqipëria akordon 1 milionë euro ndihmë për Ukrainën

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë

Këshilli I Ministrave ka vendosur të japë 1 milionë euro ndihmë financiare humanitare për Ukrainën.

 

Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2022 dhe për zbatimin e këtij vendimi do të ngarkohet Ministria e punëve të Jashtme dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

 

VENDIMI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 14, të ligjit nr.115/2021, “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Dhënien e ndihmës financiare humanitare nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për qeverinë e Ukrainës, në shumën 1 000 000 (një milion) euro.

Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në buxhetin e miratuar për vitin 2022, në programin buxhetor 01120 “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit”, llogaria ekonomike 605, t’i shtohet kundërvlera në lekë e fondit prej 1 000 000 (një milion) eurosh.

Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2022.Ngarkohen Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë