Ditën e sotme Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka marrë vendimin përfundimtar për ankimimin e bërë nga gjyqtarja e pelit në Korçë, Brunilda Malo e cila u shkarkua nga detyra në datën 7 nëntor të vitit 2019. Malo nuk arriti të justifikonte pasurinë e saj para trupës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në vendimin e publikuar ditën e sotme, KPA la në fuqi masën e marrë nga KPK në vitin 2019 duke mos pranuar pretendimin e gjyqtares Brunilda Malo. Vendimi i KPA fillon të zbatohet që ditën e sotme.

Njoftim i Plotë i Vendimit:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Albana Shtylla  relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.5/2020, datë 20.01.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani).

2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 23.02.2022.

/faxweb